Våre tjenester

Selvaag Prosjekt jobber for at våre oppdragsgivere skal oppnå høyest mulig verdi på deres eiendom. Dette gjør vi ved å tilby en rekke tjenester basert på bred og tverrfaglig kompetanse.

Våre oppdragsgivere er ofte borettslag, sameier og gårdeiere, private og offentlige, som besitter leilighetsgårder, næringseiendommer eller kombinasjonsbygg.

Selvaag Prosjekt har en filosofi om at samspill er nøkkelen til et godt samarbeid. Våre oppdrag avregnes derfor hovedsakelig etter åpen bok med avtalt påslag og medgått tid. Dette betyr at oppdragsgiver skal ha direkte innsyn i prosjektets økonomi gjennom hele prosjektet.

Selvaag Prosjekt kan til oppdragsgivere i tidligere Selvaagprosjekter tilby kunnskap og kjennskap til byggeteknikken som ble brukt, samt besitter vi originaltegningene fra byggets opprinnelse.

Vi kan hjelpe med:

Rådgivning

Vi bistår som oppdragsgiverens rådgiver der vi tar ansvar for å sikre en strukturert beslutningsprosess. I forkant av fasen vil det ved mange tilfeller utføres et forprosjekt der eiendommens/byggets potensial og muligheter blir belyst, og oppdragsgiver vil ut i fra dette kunne gå videre med de tiltak som er ønskelige å utrede videre.

Prosjekteringslederen kvalitetssikrer underlag utarbeidet i prosjekteringsfasen, og sørger for at relevante lover, forskrifter og bestemmelser ivaretas og implementeres i prosessen. SHA ivaretas under hele prosjekteringsfasen.

Byggesak

Vi bistår som oppdragsgiverens rådgiver der vi tar ansvar for å sikre en strukturert beslutningsprosess. I forkant av fasen vil det ved mange tilfeller utføres et forprosjekt der eiendommens/byggets potensial og muligheter blir belyst, og oppdragsgiver vil ut i fra dette kunne gå videre med de tiltak som er ønskelige å utrede videre.

Tilstandsvurdering

Alle bygninger trenger vedlikehold. For et borettslag eller boligsameie som planlegger oppgraderinger og/eller rehabilitering, er det viktig å ha kunnskap om byggets tekniske tilstand.  En tilstandsvurdering er et godt verktøy for å få oversikt over hvilke tiltak som bør gjøres i prioritert rekkefølge med en estimert pris på tiltakene. 

Vedlikeholdsplaner

Tilstandsvurderingen danner grunnlaget for vedlikeholdsplan ved at den hjelper styret til å sette av midler til fremtidig rehabilitering. Rapporten inneholder forslag til vedlikehold og utbedringstiltak med kostnader og forslag til tidspunkt for utførelse. En bør skille mellom årlig plan for vedlikehold og periodisk vedlikeholdsplan. En vedlikeholdsplan gir en oversikt over hvilke vedlikeholdsarbeider som skal utføres, når de skal utføres og hvilke kostnader de vil kreve. En periodisk vedlikeholdsplan vil i første rekke inneholde forslag til vedlikehold som man vet vil gjenta seg med regelmessige intervaller.

Prosjekteringsledelse

I prosjekteringsfasen er vi oppdragsgiverens rådgiver og tar ansvar for å sikre en strukturert beslutningsprosess, hvor oppdragsgivers behov og ønsker blir ivaretatt. 

Prosjekteringslederen kvalitetssikrer underlag utarbeidet i prosjekteringsfasen, og sørger for at relevante lover, forskrifter og bestemmelser ivaretas og implementeres i prosessen. KS og HMS ivaretas under hele prosjekteringsfasen.

Prosjekt- og byggeledelse

Våre prosjekt- og byggeledere har det daglige ansvaret for ledelsen og gjennomføringen av prosjektet. I utførelsesfasen skal vi følge opp at byggearbeidene utføres iht. avtaler og kontrakter som er inngått. Vi styrer og leder anskaffelses- og kontraheringsprosessene og tar ansvar for HMS, økonomi- og fremdriftsstyring i prosjektene.

Byggeplassadministrasjon

På byggeplassen koordinerer vi arbeidene som utføres av de ulike faggruppene ivaretar SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), og har løpende kvalitetskontroll. Selvaag Prosjekt har høyt fokus på solidaransvar på enhver byggeplass. Vi styrer byggeprosessen fra oppstart til ferdigbefaring, overtakelse, sluttavregning, reklamasjon og garanti

Smart energi

Mange boligsameier og borettslag fra 60 tallet og utover bruker mye ressurser for at blokkene fortsatt skal være attraktive og konkurransedyktige i markedet. Mot slutten av 90 tallet og begynnelsen av 2000 er strømbehovet i de enkelte blokkene er mye høyere enn hva som var forutsatt på oppføringstidspunktet. Trafoer og strømanlegg var ikke dimensjonert for dagens behov, dette skyldes i stor grad flere og mer strømkrevende husholdningsmaskiner, økende krav til komfort og inneklima. I senere tid har også behovet for lading av el-biler hatt sitt inntog.

For å gjøre blokkene mer energivennlige og øke komforten bistår vi med å øke isolasjonen i tak, vegger og garasjehimlinger, samt bytte vindu og dører. Vårt nyeste tilbud er nå system for smartenergi som gjør at de enkelte blokkene kan ha egenprodusert strøm. Ved kombinasjon av energibrønner, varmepumpe og blokkenes varmtvannsberedere vil energibehovet til oppvarming av forbruksvann gå ned. Ved å kombinere dette med batteriløsning og solceller kan strøm fra solcellene lagres på batteriene til bruk når toppbelastningen er størst og tilgjengelighet på nettet er liten med høy pris.

Løsningen «smartenergi» vurderes ofte mot en alternativ investering i oppgradering av lokal trafo evt. inntakskabler – slik at totalpakken for den enkelte sameier/boligsameie blir langt mer attraktiv.

Løsningen gjør at blokkene og den enkelte forbruker vil få ned utgiftene til strøm samt at det økende behovet for strømkapasitet til lading av el-biler vil løses.

lytte Kontakt oss

Har du behov for rehabilitering?
Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring.

Prosjektledelse

Vi henter inn tilbud til
konkurransedyktige priser og leder prosjektet fra start til slutt.

Utført arbeid

Vi utfører avtalt arbeid til avtalt tid, og gir oppdragsgiver direkte innsyn i prosjektets økonomi underveis.